Reklamační řád (práva z vadného plnění a záruka za jakost)

Obecné podmínky reklamace

Povinnosti kupujícího 
Kupující je povinen si dodané zboží důkladně prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Pokud jde o reklamace, tak kupující může oprávněnou reklamaci podat jednou z následujících možností: 
a) na e-mailovou adresu provozovatele ;eshop@czstyle.cz.cz 
b) poštou na adresu provozovatele CZECH STYLE, spol. s r.o., Tečovská 1239, 763 02 Zlín-Malenovice.

Povinnosti prodávajícího 
Prodávající odpovídá za vady, které se vyskytují v okamžiku převzetí, dle § 2161 a násl. občanského zákoníku. Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 14 pracovních dnů, přičemž do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby k odbornému posouzení vady. Prodávající vyrozumí kupujícího e-mailem a případně telefonicky.

Reklamace uplatněná v záruční době (záruka za jakost dle § 2113 občanského zákoníku) 
a) Záruční doba je doživotní (rozumí se jí doba, po kterou pneumatiky vykazují dezén, který umožňuje jejich užívání v souladu se zákonem), vztahuje se na skryté vady, nikoliv na opotřebení. Na nákladní a užitkové pneumatiky je záruční doba stanovena na 1 rok pro právnické osoby a 2 roky pro fyzické osoby. Pneumatika prodaná před více než 2 lety, bude případně nahrazována ve výši odpovídající zbývající části dezénu nad zákonem stanovenou mez. Tato doba začíná dnem převzetí zboží a končí zánikem.
b) Je-li závada odstranitelná, bude vada bezplatně odstraněna. V případě neodstranitelné vady bude zboží vyměněno na náklady prodávajícího. 
c) Nárok na uplatnění záruky za jakost zaniká v následujících případech: 
- neodborné montáže, zacházení či obsluhy nebo použití zboží v rozporu se stanoveným technologickým postupem, 
- používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci nebo jiného porušení technologické kázně, 
- poškození zboží přírodními živly, 
- poškození zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s technologickými či jinými podmínkami uvedenými v dokumentaci, 
- opotřebením po mez stanovenou zákonem.

Postup při výměně (reklamaci) zboží 
Kupující neprodleně kontaktuje prodávajícího emailem nebo telefonicky. Na základě této komunikace navrhne prodávající způsob přepravy zboží na svou adresu, případně si tuto dopravu může kupující zajistit sám. Po převzetí zboží na adrese pobočky prodávajícího tento o tom informuje kupujícího a dále bude zahájen domluvený způsob výměny, popř. zákonem stanovený způsob reklamace zboží. 
Pokud kupující zjistí dodatečné nesrovnalosti na faktuře, která je součástí dodávky, případně tato faktura součástí dodávky nebude, bude neprodleně kontaktovat prodávajícího, který ji upraví dle jeho požadavků (pokud to zákon umožňuje), popř. ji opětovně zašle e-mailem na e-mailovou adresu kupujícího. 
V případě zahraničních kupujících s platným DIČ bude nákup zboží osvobozen od daně z přidané hodnoty.

Doporučení při přejímání zásilek 
Při převzetí zboží je v zájmu kupujícího pečlivě si překontrolovat obsah zásilky, na pozdější reklamace ohledně druhu, množství nebo poškození zboží při dopravě nemusí být brán zřetel. Podepsáním dodacího listu kupující stvrzuje, že zboží bylo dodáno v pořádku. 
Vzhledem k tomu, že dopravu Vámi objednaného zboží ve většině případů zajišťuje třetí osoba, dodržujte následující postup: 
Při dodání zboží si pečlivě zkontrolujte stav zboží. Je-li vše v pořádku, potvrďte převzetí zboží podepsáním dodacího (přepravního) listu. Jeho podepsáním vyjadřujete souhlas s tím, že zboží bylo dodáno bez vad a v množství, které je uvedeno v dodacím listu. 
Má-li zboží jakékoli vady v okamžiku dodání nebo nesouhlasí druh nebo množství, je nutné tyto skutečnosti poznamenat na dodacím (přepravním) listě. Je-li zboží poškozené, může kupující převzetí odmítnout.
Pokud nebudou zaznamenány informace o vadách na dodacím (přepravním) listě, reklamační řízení nemusí být zahájeno.